Keszi-Art Kézjegy 2012. 06. 17.

keszi_art_kezjegy1
„Tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége”

A zsoltár szavaival, örömmel köszöntök mindenkit, a Keszi-Art Kézjegy című kiállítás megnyitása alkalmából. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Művészek, kedves Barátaim! Ez a csoportos bemutatkozó képző és iparművészeti tárlat, a Budakeszin élő művészek összefogásával, a közösségalkotás szándékával, és jövőbe mutató reményével valósult meg. A kiállított művek ragyogóan reprezentálják a művészek megújuló alkotó energiáját, és töretlen alkotókedvét. Budakeszi művészei olyan szellemi értéket képviselnek, amelyek az elmúlt években, többek között a Kálvin termi kiállításoknak köszönhetően váltak nyilvánvalóvá, és a református egyházközség támogató együttműködésével valósulhatott meg. A falakon látható kép színes és változatos műfajban, stílusban, technikában egyaránt, és ez a sokszínűség természetes sajátja minden csoportos tárlatnak. „Varietas delectat”, a változatosság gyönyörködtet. Valóban ettől válik elevenné, és sokoldalúan árnyalatossá a kiállítás, amely a helyi művészeken kívül, a városhoz kötődő alkotóknak is helyet adott. A keszi-art egyesület megalakulását, a korábbi Karácsonyi Karitatív Kiállítások sikere alapozta meg, melynek kitűzött célja, a helyben élő szociálisan rászoruló családok megsegítése volt. A segítés szándéka áttörte a művészek közötti falakat, és sikerült a művésztársadalmat egy közös cél érdekében mozgósítani. De tovább léptünk, és az egyesület megalakítása érdekében, év elején egy felhívást tettünk közzé, amelyben megjelöltük a városi szintű összefogás célját, majd ezt követően, 2012 március 9-én a Polgármesteri hivatal nagytermében, polgármester asszony köszöntő szavai után, megalakult a Keszi-Art Egyesület. Ahogy ezt terveztük, az egyesület vezetősége megkezdte szervező, kommunikációs munkáját.kesziart-5 A Keszi-Art évente két nagyobb csoportos kiállításra szerveződött, amely elősegíti a művészek megjelenését bemutatkozását, közéleti szereplését, és társadalmi aktivitását. Szeretnénk további lehetőségeket teremteni külső támogatók bevonásával, pályázatok megírásával, és a csoportban rejlő belső tartalékok mozgósításával. Elképzeléseink szerint hidat építünk a művész és a befogadó között, segítünk a nyilvánosság megteremtésében. Létrehozzuk saját honlapunkat, és belső levelezési tájékoztató rendszerünket. Lehetőségeink szerint támogatjuk az egyéni kiállítások létrejöttét is. Az ősszel megnyíló Nagy Sándor emlékházban irodai képviseletet, forgó 4 hetes ritmusban kiállításokat szeretnénk nyitni 2013-tól kezdődően. Szeretnénk szakmai érdekképviseletet ellátni, szervező közvetítő szerepet betölteni. További terveink vannak csoportos kiállítások szervezésére, és egy budapesti bemutatkozás megvalósítására. Megalakulásunk után két kiállítást nyitottunk meg a keszi-art támogatásával. Giese Piroska, és Vitkó Mónika keramikus művészek budapesti tárlatát, és Bernáth Béla asztalosmester Budakeszi házában berendezett életmű-kiállításához nyújtottunk baráti segítséget. Az alkalmat megragadva engedjék, meg hogy elmondjam, Bernáth Béla kiállítása a továbbiakban állandó bemutatóként működik a városban. Telefonos bejelentkezésre megtekinthető az életmű- kiállítás, és az udvari pavilonban berendezett kinetikus zenélő játékház. A 21-ik század második évtizedének elején, a gyorsuló tempót diktáló életritmus, az információs technika térhódítása, gyakran szétzilálja, és összekuszálja az emberi kapcsolatokat. A valódi kapcsolatok helyett, virtuális valóságot teremtenek az emberek köré, amely végeredményben elszegényíti elmagányosítja mai társadalmunkat. A túlhajszoltság az elszigetelődés veszélyes helyzetbe, kilátástalanságba sodorja az embereket. A mai kiszolgáltatott helyzeten, az emberek egymásra találása, a közös célok megfogalmazása, a valódi értékek felmutatása, és az Istenbe vetett bizalom segíthet. Darkó JenA művészet nem más, mint az ember belső szellemi világának megtestesülése. A magasrendű művészet túlmutat a hétköznapi valóságon, felemeli a lelket, és a transzcendens világra, végső soron az élő, és örök Istenre mutat. Ez volt a művészet valódi rendeltetése a régmúltban, és hitem szerint ez ma is így van. Ha megállunk az itt kiállított művek előtt, a színek, a formák, a kompozíció sokféle lehetőségét, fedezhetjük fel. Megnyílik előttünk, a belső érzések világa, az utalások szimbólumok képi rendszere, a vizuális kifejezés végtelen szabadsága. A művészet kifejezési rendje megismerhető, a mesterség alapja elsajátítható, de a művésszé válás útjának stációit minden művésznek egyedül kell bejárnia. Az utak a megközelítések különbözőek lehetnek, a perspektívák mégis a végtelenben találkoznak. Vannak a művészek között, akik a látványból építkeznek, vannak, akik az álmok szürreális képeit vetítik elénk, és vannak, akik a természetet metaforikus képekbe sűrítve ábrázolják. Ahány művész annyi megjelenítési mód lehetséges, egyesek elvonatkoztatnak, mások sűrítenek, és jeleket alkotnak. Az élő természet valóban kimeríthetetlen élményforrása minden művészetnek inspirálja a művész teremtő fantáziáját. A folt, a vonal, a szín, a tér a szerkezet, további vizuális eszközök, a belső tartalom kifejezésére. A késztetés mindig belülről fakad, és szükségszerűen jön létre. A művészet csodája, a teremtettség állapotának felismeréséből fakad, és a kegyelem állapotában testesül meg. A művész a tehetségét odafentről, ajándékba kapja, és ha hívatásának engedelmeskedik, betölti valódi isteni rendeletetését. Tisztelt megnyitó közönség! Mire való a művészet? Talán arra, hogy mi emberek az érzékeinken keresztül képesek legyünk felfogni, hogy milyen csodálatos világban élünk.kesziart-7 (2) Mulandóságunkat pedig alázattal elfogadva, az örökkévalóság dimenziójába láthassuk magunkat. Ez a csoportkiállítás, szép keresztmetszetét adja Budakeszi kortárs képzőművészeinek. Igazi célját akkor fogja betölteni egyesületünk, ha a felismert összetartozásból baráti szálak szövődnek, és ez lendítő erőt ad további terveink megvalósításához. A kiállításon örömmel látom, hogy itt vannak a fiatalok, a már elhivatott középgeneráció, és a sokat tapasztalt idősebb művészek képviselői is. Nem zárkózunk elefántcsonttoronyba, nyitni szeretnénk egymás felé. Vannak itt festők, szobrászok, grafikusok, fotósok, iparművészek, selyemfestők, van ötvösünk,van asztalosunk. Arra most nincs idő, sem lehetőség, hogy a huszonhét kiállítóművészről részletesen szóljak. A kiállított tárgyak önmagukért beszélnek, mindenki választhat ízlése vérmérséklete szerint, szabad közel menni a művekhez, sőt ajánlatos. A keszi-art kézjegy című tárlaton tisztelettel emlékezünk meg két Budakeszi festőről, akik egy-egy képükkel jelen vannak ezen a kiállításon. Mindkét művész itt talált otthonra, itt élt és alkotott városunkban, ihletet merítettek a táj egyedülálló természeti szépségéből. Ezzel a jelképes gesztussal szeretnénk kifejezni az irántuk érzett szakmai nagyrabecsülésünket és elismerésünket. Somos Miklós festőművész, Bozay Attila emlékére készített lírai konstruktív szemléletű alkotását külön szeretném kiemelni. Somos Miklós életművét bemutató könyv, fél éve jelent meg a család gondozásában és úgy tudom, hogy még kapható. Köszönjük Somos Évának, a művész lányának hogy megtisztelte kiállításunkat. Megemlítem Gannay János festőművészt is, Budakeszi festőjét, egykori mesteremet, akinek „Elfelejtett festő” című kiállítását két éve az Erkel Ferenc Művelődési Központ Mini galériájában rendeztük meg.Tömeg az asztak körül Barokkos fénymisztikával megjelenített szuggesztív önarcképét láthatják a kiállításon. A teremben látható művekkel, a keszi-art kézjegy című kiállítás a tegnapi napon kapcsolódott a Múzeumok éjszakája című helyi rendezvényekhez. A Helytörténeti Múzeum programjaihoz, és a Mezei Mária Emlékház alkalomszerű megnyitásához. A képzőművészek kiállítása a város jelentős nyári kulturális eseménye, amely túlmutat a város határain, és messzire viszi a művészek jó hírét. Köszönöm mindenkinek a részvételt, az együttműködést, a segítséget, a támogatást a kiállítás megszervezését és megrendezését. Kérem, fogadják a kiállítást azzal a szeretettel, amellyel az önök számára készítettük. További sikeres alkotómunkát, és jó egészséget kívánok mindenkinek, és felemelő élményeket a kiállítás közönsége számára. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne felejtsék, a művészet szebbé teljesebbé és boldogabbá teszi életünket.
Budakeszi Kálvin terem 2012. 6. 17. Dévényi János